Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κανάρη (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99417204
   
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Π/Αγαθοκλέους (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99613151
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Μιχαήλ
Τηλέφωνο: 99271954
   
Ονοματεπώνυμο: Ευδοξία Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 99314357
   
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Καλλή
Τηλέφωνο: 99436584